Stand van zaken maart 2020

   

  Zorgtafels: online kennis- en innovatieplatforms

  Er zijn Zorgtafels rondom de verschillende sectoren en een aantal thema’s. Ze worden gevoed door de Toekomstwijzers maar ook door inbreng bestuurders, patiënten en medewerkers. Inhoud en de vertaling naar de praktijk (ook juridisch en wetgeving) in lijn met de opvattingen van Beweging 2025 staan centraal. Er zijn de volgende Zorgtafels:

  • Ouderen
  • Jeugd (al operationeel)
  • Kwetsbare groepen
  • GGZ
  • Ketensamenwerking – en sturing en supply chain management
  • Onderwijs
  • Technologie
  • Ontbureaucratisering.

  Er is voor een aantal Zorgtafels een eerste bijeenkomst in maart gepland. Daarnaast zijn alle Zorgtafels als online kennis- en innovatieplatforms medio maart operationeel. Hierdoor zal de onderlinge informatie-uitwisseling worden vereenvoudigd. De Zorgtafels worden elk ondersteund door een eigen Wetenschappelijk Team.

   

  Een en ander moet leiden tot de publicatie ‘De Zorgorganisatie van de toekomst’ (werktitel). Zie verderop.

   

   Kennisinstituut Zorg

  Op voorstel van een aantal hoogleraren hebben wij het Kennisinstituut Zorg. De reden is dat (wetenschappelijke) onderzoeken vaak niet die aandacht krijgen die hen toekomst. Daarnaast wordt er selectief informatie uit onderzoeken gebruikt of blijken onderzoeken van de overheid en overheidgerelateerde organisaties vaak afwijkende gegevens te gebruiken die tot andere conclusies leiden. Dit Instituut moet waardevrije informatie verzamelen en verspreiden.

   

  Publicatie: ‘Agenda voor de toekomst. De contouren van de zorg in 2025’

  We hebben onze Toekomstwijzers (zie hieronder) gecombineerd tot een geheel onder de titel ‘De Agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025’. We plannen media mei als publicatiedatum voor dit gezaghebbende document. Professor Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, zal zorgen voor het voorwoord.

   

  Toekomstwijzers

  Om een goed beeld van de toekomst te krijgen hebben we samen met hoogleraren en lectoren zogenaamde Toekomstwijzers opgesteld. Bijna alle toekomstwijzers zijn afgerond en breed verspreid. Het betreft de volgende Toekomstwijzers

  • Toekomstwijzer Kwetsbare groepen
  • Toekomstwijzer GGZ
  • Toekomstwijzer Ouderen
  • Toekomstwijzers Jeugd
  • Ziekenhuiszorg
  • Eerstelijnszorg
  • Management, organisatie & medewerker

  Dat de Toekomstwijzers aanslaan blijkt uit het feit dat de Toekomstwijzer Jeugd in het kader van de aanpassingen van de Jeugdwet is ingebracht in het overleg met Hugo de Jonge.

   

  Wetenschappelijke Raad

  We hebben alle geïnterviewde hoogleraren en lectoren gevraagd om lid te worden van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Op een enkeling na – te druk – hebben alle geïnterviewden toegezegd. Het idee is dat de WAR wordt geconsulteerd bij actuele vraagstukken zodat de stem van de wetenschap voortdurend kan worden gehoord. De hoogleraren vormen ook per sector een wetenschappelijk team dat rondom sectorspecifieke vraagstukken kan worden benaderd.

   

  In de planning

   

  Kennisnetwerk Zorg

  Samen met Guruscan hebben we al een aantal sectoren in kaart gebracht. We hebben telkens gekeken naar relevante onderwerpen en wie daar kennis over had. In de toekomst kunnen we ook literatuur koppelen aan deze onderwerpen. We willen dit nu formaliseren in een Kennisnetwerk Zorg.

  Afrondingsdatum: 1 mei 2020.

   

  Learning communities

  Deze communities richten zich op het verdiepen en verder operationaliseren van de ideeën van de zorgorganisatie van de toekomst (zie ook plan van aanpak). Doelgroep vooral (denken we) leden MT.

  Afrondingsdatum: ?

   

  Zorgorganisatie van de toekomst

  Richten de eerdere genoemde toekomstwijzers zich op de richting van de organisatie, dit deel van het project richt zich op de inrichting van de zorg en zorgorganisaties. Het idee is om een beeld te krijgen van de zorgorganisatie of wijze van organiseren in de toekomst op de punten:

  • Strategie/portfolio
  • Structuur
  • Processen
  • Leiderschap
  • Medewerkers en teams
  • Technologie
  • Ketensamenwerking
  • Et cetera.

  De bevindingen zijn ook de centrale thema’s van de learning communities. We kunnen hierbij de ideeën uit de Toekomstwijzers gebruiken; verder zullen wij een aantal Ontwerpsessies organiseren waarvoor o.a. de alumni van de verschillende opleidingen zullen worden betrokken.

  Afrondingsdatum: 1 december 2020.