THE NEXT STEP: VAN PROCESSTURING NAAR DE PATIENT'S JOURNEY

 

Aanleiding (why)

Omdat deze organisatie door haar processturing al is gericht op de cliënt en zijn/haar tocht door de organisatie is het niet verwonderlijk dat zij participeert in een van de Leertuinen van de Coöperatie VGZ. Deze leertuinen richten zich op de gehele patient’s journey: de keten die de cliënt zowel door de tijd heen als door de verschillende domeinen van het leven heen doorloopt en de organisaties die daar allemaal een rol bij spelen. Het is in feite een ketenbenadering door de verschillende silo’s van zorg-, welzijns- en andere maatschappelijke organisaties heen. Deze keten loopt ook door allerlei financieringssystemen heen. Dit draagt niet bij aan de inzichtelijkheid, niet alleen op het terrein van de daadwerkelijke financiering maar ook op het terrein van investeringen en opbrengsten: investeringen vallen vaak niet bij dezelfde organisatie of binnen hetzelfde financieringssysteem waardoor het belang om te investeren of die stap extra te zetten niet groot is. Er ontstaan met andere woorden geen ‘shared savings’. De vraag is hoe financieel en anderszins vat te krijgen is op deze processen.

 

Doel (what)

Het vat krijgen op de financiële dimensies van de patient's journey.

 

Hoe (how)

De organisatie ontwikkelt samen met andere zorgaanbieders zorgprogramma’s waarbij de patient’s journey en de daaruit voortvloeiende zorgketens uitgangspunt zijn; de bestaande structuren en organisaties zijn volgend en moeten zich daar naar voegen en raken wellicht overbodig omdat andere ketenpartners beter op de behoefte kunnen inspelen. Er is dus sprake van een disruptieve innovatie die het zorglandschap aanzienlijk van aangezicht kan doen veranderen: niet langer zijn de silo’s leidend maar het proces dat de cliënt doorloopt. Doel is dat de juiste zorg in elke fase van de patient’s journey gegarandeerd is er dat de shared savings worden gerealiseerd: dat men zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt de kosten omlaag te brengen door integraal naar de keten – ook in de tijd – te kijken. Maar ook dat de opbrengsten gezamenlijk worden gedeeld. Op deze wijze wordt zinnige met zuinige zorg gecombineerd, het oorspronkelijk doel van het project.

 

Reflectie

Dit is een goed voorbeeld van de vraagstukken waar men tegenaan loopt als men het proces en de route van de cliënt als uitgangspunt neemt. Het probleem is dat de financieringsstructuren hier (ver) op achterlopen en de afstemmingsproblemen nog lang zullen blijven bestaan. En organisaties het dus onderling moeten regelen.