EXPERTISETEAMS OM VAKMANSCHAP OP PEIL TE HOUDEN

 

Aanleiding (Why)

Met de invoering van de WMO in 2015 ontstond bij deze RIBW-organisatie de noodzaak de begeleiding van cliënten meer vanuit de wijk, dichter bij de cliënt, te organiseren. De organisatie heeft er toen voor gekozen haar teams wijkgericht te gaan organiseren. Daarbij is zo veel mogelijk aangesloten bij de indeling van de wijken die door gemeenten gehanteerd werd. Vanuit de wijkteams worden alle mensen in de betreffende wijk begeleid bij hun hulpvragen. Die kunnen uiteraard zeer divers zijn. Voorheen waren de teams van RIBW Brabant georganiseerd rondom specialismen, de begeleiding van mensen met een soortgelijke hulpvraag of een soortgelijke diagnose. Denk aan teams voor de begeleiding van mensen met problemen op het gebied van autisme, ouderen met psychiatrische problematiek, gezinnen met psychiatrische problemen, etc.  Door het werken in de wijkteams dreigde specialistische deskundigheid die was opgebouwd verloren te gaan. Dat staat haaks op het beleid van RIBW Brabant waarin opleiding en deskundigheidsbevordering van medewerkers altijd hoog in het vaandel heeft gestaan. En dat wilde men zo houden. De vraag was dan ook aan de orde ‘Hou houden we de deskundigheid hoog’. Hierbij is gekozen voor twee oplossingen.

 

Doel (What)

Het op peil houden van de vakkennis bij de medewerkers.

 

Hoe (How)

Allereerst werd dit ondervangen doordat specialistische woonvoorzieningen konden blijven bestaan, omdat ze al in een wijk stonden. Daardoor kon die deskundigheid dáár behouden blijven. Dit vond men echter niet voldoende omdat de kennis ook voor andere teams in de organisatie en voor ambulante cliënten beschikbaar moest blijven.  Er werd gezocht naar nieuwe manieren om specialistische kennis en expertise op peil te houden. Deze heeft men gevonden door bij het transformeren naar de wijkgerichte teams tegelijkertijd expertiseteams in te richten. Deze expertiseteams hebben als doel de deskundigheid op het desbetreffende gebied in de organisatie te bewaken. Zo blijft de deskundigheid geborgd bij de medewerkers in de wijkteams.

 

Reflectie

Dit is een goed voorbeeld hoe de overgang naar een klantgerichte organisatie op andere terreinen, namelijk dat van vakkennis, negatieve effecten kan hebben. Dit geldt voor elke structurering van organisaties: elk type structuur heeft voor- en nadelen. Het voorbeeld laat ook zien hoe je de negatieve effecten kunt compenseren.