ACTIVITEITEN

Koplopers in de zorg ontplooit een groot aantal activiteiten zoals uit het overzicht van publicaties blijkt. Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op de agenda, die deels al zijn gestart:

  • De bestuurderstafel gericht op bestuurlijke uitdagingen
  • Koplopersgroepen, samen met Platform Economie en Ruimte (zie hieronder)
  • Conferentie op 9 juni, samen met Platform Economie en Ruimte en Ziggo Vodafone (zie hieronder).

 

Daarnaast zijn we de onderstaande initiatieven betrokken. Voor alles geldt dat mocht u nadere informatie wensen of belangstelling hebben u contact kunt opnemen met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl

 

LLO-Rotonde en STAP-regeling  

De LLO-Rotonde is een initiatief van o.a. Koplopers in de Zorg en richt zich op het een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). De LLO-Rotonde biedt medewerkers en organisaties de nodige regie en coördinatie bij dit thema. Dit gebeurt door te bemiddelen bij advisering, begeleiding, testen & toetsen, coaching, opleidingen en trajecten richting werkervaringscertificaten. De komende periode worden door de STAP-regeling extra mogelijkheden geboden op het terrein van een leven lang ontwikkelen.

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Hiermee wil de overheid mensen helpen, die zich willen ontwikkelen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Koplopers in de Zorg kan via de LLO-Rotonde u helpen om de ambities van uw organisatie en die van uw medewerkers in het kader van de STAP-regeling op elkaar af te stemmen zodat de beschikbare gelden optimaal worden ingezet. Samen met u en uw medewerkers kunnen we een maatwerk aanpak ontwikkelen die recht doet aan de posities van alle partijen. Los van de STAP-regeling kunt u samen met ons een LLO-traject voor uw organisatie formuleren waarbij wij dan voor u de financiering bij zoeken; dit blijkt een complex en voortdurend veranderend veld te zijn. 

 

Lagere loonkosten door ZZP Zorgcoöperatie 

Al eerder hebben we aangegeven dat we samen met Jobliebe een coöperatie van en voor ZZP'ers in de zorg gaan oprichten. Het doel: zonder tussenpersonen werken waardoor de kosten voor de zorgorganisatie lager en de opbrengsten voor de ZZP'er hoger zijn. 

 

Stap voor stap wordt deze ZZP Zorgcoöperatie nu concreet en geoperationaliseerd, zowel juridisch als op administratieve/automatiseringsdimensies. De marge om de organisatie up & running te houden zal circa 5% zijn, een percentage dat boven het basisuurloon komt. Door deze inzet levert het de nodige besparingen op bij inhuur voor zorgorganisaties. Op dit ogenblik zijn we in gesprek met 4 zorgorganisaties die in totaal circa 200.000 ZZP-uren op jaarbasis inhuren. Daar maken we een start mee. We bouwen verder door nieuwe contracten via de coöperatie te laten lopen en stapsgewijze het bestand over te zetten. 

 

De coöperatie kan prima versterkt worden en er kunnen nog zorgorganisaties in deze eerste tranche meedoen. Mocht u nadere informatie wensen of belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl

 

Samen bouwen aan participatie

Koplopers in de Zorg gaat nauw samenwerken met het platform 'Samen Bouwen aan Participatie', een initiatief van 29 patiënten- en gehandicaptenorganisaties dat is gestart in 2016. Uit onderzoek blijkt dat patiënten het van groot belang vinden om weer onderdeel van de maatschappij te worden door te gaan werken. De klantroute houdt dus niet op bij de deur van de zorgverlener maar loopt verder door via gemeenten, UWV, bemiddelaars et cetera naar werk. Omdat uitkomst- en patiëntgericht werken bij Koplopers centraal staat past de visie van 'Samen Bouwen aan Participatie' één op één bij onze visie.

Voor mensen met brandwonden is aan de hand van drie persona de klantroute in kaart gebracht. Deze klantroutes geven een indringend beeld van de hordes die soms genomen moeten worden. Het platform ‘Samen Bouwen aan Participatie’ en Koplopers in de Zorg gaan de komende periode onderzoeken hoe ze de samenwerking kunnen verdiepen.

  


Samenwerking Platform Economie en Ruimte 

Wisselwerking met bedrijfsleven
Koplopers in de zorg gaat nauw samenwerken met het Platform Economie en Ruimte. Het Platform Economie en Ruimte heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de vraag hoe innovatieve ideeën en beleid te vertalen zijn naar de praktijk. Het Platform heeft daar een aantal methodieken voor ontwikkeld waar Koplopers in de Zorg graag gebruik van maakt. Binnen het Platform werken non profit en bedrijfsleven nauw samen zodat er over en weer van elkaar geleerd kan worden.

Koplopersgroepen
Om innovatieve ideeën en beleid naar de praktijk te vertalen willen we beginnen met 7 Koplopersgroepen, per sector een, en een overkoepelende op het terrein van management & organisatie. Deze Koplopersgroepen richten zich in eerste instantie op:

  • het opstellen van een roadmap voor de sector
  • het verzamelen van show cases die aangeven hoe de praktijk er uit kan zien
  • het analyseren van de showcases en breed verspreiden daarvan
  • cross overs organiseren met bedrijfsleven

Dit en nog veel meer activiteiten moeten leiden tot praktische innovaties die makkelijk op te schalen zijn. 

Als inspiratie van dit alles dient de Koploperspublicatie 'Agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025'. In het verlengde daarvan organiseren wij op 9 juni 2022  een congres dat zich vooral zal richten op praktijkgevallen die als voorbeeld kunnen dienen voor de stap naar de toekomst. Meer informatie volgt nog.

Interesse?
Bent geïnteresseerd geraakt om mee te doen met de Koplopersgroepen, vraag dan het gehele programma aan via het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl