PLANETREE: DIVERSITEIT IN AANPAK

 

Aanleiding (why)

Deze GGZ-organisatie wilde een antwoord vinden op de vraag hoe je als GGZ-instelling rekenschap kunt afleggen aan de buitenwereld.

 

Doel (what)

Door de introductie van Planetree wilde men meer openheid naar de buitenwereld creëren en de relatie behandelaar – cliënt centraal stellen hetgeen één op één aansluit op de natuurlijke oriëntatie van de behandelaars, waar diezelfde relatie een centrale plaats inneemt.

 

Hoe (how)

Bij de start van het traject om Planetree in de organisatie verankerd te krijgen, werd er een regiegroep ingesteld bestaande uit een dwarsdoorsnede uit de organisatie van hoog tot laag aangevuld met afvaardiging van cliënten. Deze regiegroep coördineerde alle activiteiten en bij de regiegroep kwamen alle ideeën en initiatieven samen. Het gedachtegoed van Planetree werd verspreid in de workshops die aan alle medewerkers werden aangeboden. In het verlengde hiervan zijn er allerlei concrete activiteiten als wensbomen geïntroduceerd waarin iedereen – medewerker en cliënt - zijn/haar wens of idee kwijt kan; eens in de zoveel tijd worden de wensen en ideeën verzameld en omgezet in concrete acties in de organisatie.

 

Er is gekozen voor ruimte voor diversiteit binnen een aanpak die was opgebouwd uit drie fasen:

  • Een algemene introductie van Planetree (kennismaking) binnen de gehele organisatie bij alle medewerkers. De doorlooptijd hiervan bedroeg twee jaar;
  • Een train-de-traineropleiding: 30 medewerkers van GGzE zijn getraind om als begeleider van de kennismakingworkshops te fungeren;
  • Het breed uitzetten van het Planetreeconcept binnen de organisatie.

 

Ervaringen

  • Het management moet vroeg bij het proces en de besluitvorming worden betrokken en een actieve rol krijgen in het uitdragen en bewaken van het Planetree-concept.
  • De trainers moeten niet alleen voor (voor hen vaak onbekende) groepen staan, de eindverantwoordelijk manager moet aanwezig zijn, als is het maar in het begin, om aan te geven dat het een door het management gedragen traject is.
  • De bandbreedte van Planetree moet duidelijk zijn: waar ligt de focus wel op en waar niet.
  • Men moet zich realiseren dat Planetree niet zomaar een instrument is maar een integraal concept dat een cultuurverandering beoogt.
  • Het feit dat men onderdeel uitmaakt van een groter (nationaal en internationaal) Planetree is een stimulans.

 

Reflectie

Deze organisatie laat een mooi voorbeeld zien van de introductie van het Planetree concept in een grote organisatie waarbij ruimte is gelaten voor ontwikkelingstrajecten met verschillende snelheden.