PERSOONLIJK EN DIENEND LEIDERSCHAP ALS VERANDERVARIABELEN

 

Aanleiding (why)

Deze organisatie ondersteunt mensen met een beperking en kent meerdere regio's met regiodirecteuren. De focus is in de loop der jaren sterk komen te liggen op de individuele cliënt en zijn/haar unieke vraag. Dit vereist een geheel andere wijze van benaderen, voor zowel het management als de medewerkers.  De vraag was op welke stijl van leidinggeven daar het beste bij paste aangezien de stijl van leidinggeven doorwerkt in de wijze van bejegening van cliënten.

 

Doel (what)

Het ontwikkelen van een stijl van leidinggeven die aansluit op de wijze waarop van de medewerkers wordt verwacht de cliënten te benaderen.

 

Hoe (how)

Er is aansluiting gezocht bij de dienende en persoonlijk leiderschap als preferente stijlen van leidinggeven. Deze wijze van leidinggeven werkt in veel elementen van de organisatie door. Daarnaast heeft men aansluiting gezocht bij het Rijnlands organiseren en heeft men de Triple C – methodiek als centrale methodiek gekozen. Met heeft ook voor een multidisciplinaire benadering van alle onderwerpen gekozen, kortom: op veel en diverse terreinen heeft men stappen gezet.

 

Ervaringen

  • Een visie die gericht is op het faciliteren van de cliënten door medewerkers is onlosmakelijk gekoppeld aan een leiderschapsstijl die gericht is op het faciliteren van diezelfde medewerkers.
  • Bij veranderingen op de werkvloer, is het van groot belang dat het middenmanagement zich ondersteund voelt: zij moeten immers leiding geven aan de verandering maar tegelijkertijd ook zélf veranderen. Veiligheid, vertrouwen en voldoende regelruimte voor medewerkers zijn cruciaal en de leidinggevende van het middenmanagement is degene die hiervoor moet zorgen.
  • Om de veranderingen in goede banen te leiden, is het de kunst om goede mensen om je heen te verzamelen.
  • Goed voorbeeldgedrag wordt in zijn algemeenheid beloond en met name voorbeeldgedrag van leiders versnelt veranderingen.
  • Bij het invullen van de verschillende typen leiderschap als dienend leiderschap en persoonlijk leiderschap moet niet alleen de koppeling worden gemaakt naar zaken als de missie en visie van de organisatie, maar moet men juist zorgen voor de vertaling naar de praktijk van de medewerkers.
  • Het interdisciplinair bekijken van onderwerpen vanuit meerdere invalshoeken, bijvoorbeeld in het MT, zal altijd tot meerwaarde leiden. Terugtrekken op de klassieke verdeling van onderwerpen over portefeuilles moet niet meer aan de orde zijn.
  • Cross over-traingen als bijvoorbeeld het trainen van alle medewerkers – managers, begeleiders, alle adviseurs/staf, facilitaire - en vastgoedmedewerkers – in de toepassing van cliëntgerichte methodieken, leiden tot eenheid in denken en werken en daardoor tot een beter onderling begrip en betere kwaliteit van dienstverlening van alle betrokkenen.

 

Reflectie

De organisatie staat voor de uitdaging van eenheid in verscheidenheid. Met de keuze voor de combinatie persoonlijk en dienend leiderschap heeft men gekozen voor een eenduidige benadering van het leiderschap. Het initiatief en de uitvoering ligt bij de regiodirecteuren die door voorbeeldgedrag te tonen snel veranderingen tot stand kunnen brengen. De directeuren hebben dit aangevuld met allerlei praktische en snel uit te voeren zaken zoals multidisciplinair overleg, cross trainingen en de keuze voor een specifieke methodiek.