HET NETWERK RONDOM VERWARDE PERSONEN

 

Aanleiding (why)

Het thema ‘personen met verward gedrag’ leeft in de samenleving.  In de landelijke en regionale pers wordt met regelmaat melding gemaakt van incidenten met en overlast door mensen met verward gedrag. Incidenten en overlast waar de politie vaak als eerste bij betrokken is. Verwardheid is moeilijk te grijpen. In die zin is het niet verwonderlijk dat de oorzaak van verward gedrag gezocht wordt in de aanwezigheid van psychiatrische problematiek. Toch blijkt dit vaak niet juist. Uit cijfers van het Trimbos Instituut[1] blijkt dat er bij mensen die verward gedrag vertonen in minder dan de helft van de gevallen sprake is van psychiatrische problematiek. Veruit de meerderheid van mensen met verward gedrag heeft te maken met een veelvoud aan maatschappelijke problemen zoals verlies van werk, schulden, problemen in de woonomgeving en de afwezigheid van sociale steun, soms in combinatie met ernstige lichamelijke klachten of middelengebruik. De vraag is op welke wijze deze combinatie van klachten te ontwarren is en op welke wijze de cliënt snel passende hulp kan worden geboden.

 

Doel (what)

Het ontwikkelen van een structuur/systeem waarbinnen alle betrokkenen de problematiek van de persoon in kwestie kunnen analyseren en acties in gang kunnen zetten.

 

Hoe (how)

Veel organisaties zijn bij deze problematiek betrokken - de politie, zorgorganisaties en dienstverleners zoals de Sociaal Maatschappelijke Opvang en het Algemeen Maatschappelijk Werk – en ze zijn het over één ding eens: het ontbreekt aan een sluitende keten van zorg- en dienstverlening waardoor mensen onnodig tussen wal en schip terecht komen. Een van de schakels in de keten is de inrichting van een Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeks Ruimte, kort gezegd SPOR. De SPOR is een opvang- en triagelocatie waar, op verwijzing van de politie in acute situaties, mensen die verward gedrag vertonen worden beoordeeld en waar zo nodig passende zorg wordt gestart. De organisatie in kwestie is een van de partners in het zorgnetwerk West- en Midden Brabant en heeft een locatie voor de SPOR beschikbaar gesteld. De realisatie van de SPOR is een van de negen bouwstenen die door het Landelijk Aanjaagteam Personen met Verward Gedrag zijn ontwikkeld met als doel te komen tot een sluitende keten voor opvang van personen met verward gedrag. Het is een voorbeeld van de netwerkachtige structuren die noodzakelijk zijn voor burgers die een meervoudige problematiek hebben.

 

Reflectie

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen allerlei sterk verschillende instanties, noodzakelijk om een probleem binnen een korte tijdspanne op te lossen.

 

[1] Factsheet Verwarde Personen of mensen met een acute zorgnood. Trimbos-Instituut Utrecht, 2016