DELEGATIE EN MANDATERING ALS BACKBONE VOOR ZELFSTANDIGHEID

 

Aanleiding (why)

Het borgen van het vakmanschap in een specifieke opleiding en bijbehorende accreditatie maakt het voor deze organisatie (zie de case: Het borgen van vakmanschap in eogen opleiding) mogelijk een ander besturingsconcept te introduceren. De vraag was hoe een en ander juridisch en anderszins vast te leggen.

 

Doel (what)

Een juridische constructie, die recht doet aan het nieuwe besturingsconcept waarbij de vakinhoudelijke verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheden voor de kwaliteit van zorg zijn gedelegeerd naar de Sociaal Psychiatrische Ondersteuners (SPO’ers).

 

Hoe (what)

In het kader van het besturingsconcept wordt de SPO’er gezien als een zelfstandige beroepsbeoefenaar. Deze zelfstandige beroepsuitoefening is in de statuten van de organisatie vastgelegd en daarmee formeel gedelegeerd naar de SPO’er. De SPO’er moet een beroepspraktijk voeren en in stand houden en de verantwoordelijkheid voor herstel en ondersteuning komt daarbij volledig in relatie tussen de cliënt en de SPO’er te liggen. Wel blijft daarbij de organisatie als rechtspersoon juridisch eindverantwoordelijk. Daarnaast is de organisatie verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de voldoende SPO’ers om een goede beroepsuitoefening en het voeren van een goede beroepspraktijk mogelijk te maken. Een en ander is vastgelegd in een reglement.

 

Op andere terreinen als budgetten, wonen en voedsel en dergelijke zijn de verantwoordelijkheden gemandateerd naar de werkeenheden: men is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken maar de bestuurder blijft juridisch eindverantwoordelijk en aansprakelijk. Ook deze relatie is vastgelegd in een reglement. Door een en ander formeel juridisch te regelen zijn over en weer de verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder.

 

Reflectie

Niet alleen het besturingsconcept is uniek, ook de wijze waarop een en ander is vastgelegd is een novum. Deze organisatie is een interessant voorbeeld van de wijze waarop je een besturingsconcept anders kunt inrichten.