BLENDED CARE ALS MIDDEL TOT MASS CUSTOMIZATION

 

Aanleiding (why)

Deze organisatie is de expert op het gebied van verslaving en koploper in verslavingszorg  en de organisatie biedt al meer dan 100 jaar behandeling en zorg aan mensen met problemen rond verslaving. E-health biedt allerlei mogelijkheden voor cliënten online op het terrein van diagnostiek en begeleiding/behandeling. Jellinek wil deze mogelijkheden optimaal benutte, m.n. ook omdat de capaciteit op deze wijze wordt vergroot waarbij bovendien ook nog de effectiviteit van de behandeling toeneemt.

 

Het doel van de verdere uitbreiding van het werken met blended care was:

 • De cliënt meer regie geven over zijn/haar behandeling.
 • De keten van huisarts – 1e lijn en 2e lijn verbeteren door betere uitwisseling van informatie, kennis- en expertise.
 • Het aantal voortijdige afhakers verminderen door cliënten direct na inschrijving aan zich te binden met behulp van de online interventies.
 • De therapietrouw verhogen door extra content online aan te bieden, waardoor cliënten beter aan de slag gaan met de oefeningen en opdrachten. Deze zijn onderdeel van de behandeling en nodig om vaardigheden voor verandering van hun middelengebruik aan te leren.Cliënt-empowerment verhogen doordat cliënten 24-uur per dag aan de slag kunnen binnen het platform en de keuzemogelijkheden en zelfsturing worden vergroot.
 • Cliënten een handvat bieden na hun behandeling door alle informatie en opgebouwde inzichten vanuit het platform toegankelijk te houden.
 • De behandelresultaten verder optimaliseren door extra content te ontwikkelen die cliënten testen.

 

Hoe (how)

De eHealthprogramma’s zijn binnen korte tijd tot stand gekomen op basis van het bestaande behandelaanbod. Voor de projecten en de implementatie is de Prince II-projectaanpak gehanteerd. Door de inzet van pilots werden cliënten en behandelaren vanaf het begin betrokken om mee te denken over nieuw aanbod en om het huidige aanbod steeds verder te verbeteren. Cliënten kunnen iedere opdracht een score geven, waardoor het lerend vermogen binnen het systeem structureel wordt geborgd.

 

Ervaringen

 • Een goede en gedegen voorbereiding, gecombineerd met een heldere en strakke projectmatige aanpak, waarin ruimte is voor snelle aanpassingen in het ontwerp.
 • Een duidelijke inhoudelijke en bedrijfsmatige visie op datgene wat men uiteindelijk wil bereiken, uitgedragen door het management.
 • Een goede balans tussen een top-down uitgezet project met heldere visie en doelstelling en een bottom-up ontwikkeling.
 • Behandelaars en cliënten moeten zoveel mogelijk bij de uitwerking worden betrokken en hierbij gefaciliteerd worden in tijd en opleiding.
 • Een goed omschreven bestaand, empirisch onderbouwd productaanbod, waar je makkelijk uit kunt putten (anders dreigt er erg veel tijd te gaan zitten in de ontwikkeling van inhoud).
 • Bij de keuze van de automatiseerder moet niet alleen gekeken worden naar de prijs, maar vooral ook naar de achterliggende visie, de toekomstbestendigheid en kwaliteit van het platform.
 • Prince II (‘project in controlled environment II’) is een goede methodiek om de projectstructuur te borgen, omdat binnen Jellinek sprake is van een stabiele omgeving en stabiele randvoorwaarden.

 

Reflectie

Dit project is een mooi voorbeeld hoe binnen een organisatie met professionals in korte tijd door een strakke projectplanning en toepassing van een techniek waarin een groot deel van de mensen is getraind (Prince II) een complex onderwerp kan worden geoperationaliseerd en geïmplementeerd. Ook inhoudelijk bestond er binnen de organisatie al een goede basis omdat men al jaren zeer bedrijfsmatig werkt en beschikt over een zeer adequaat managementinformatiesysteem.