BEDRIJFSMATIGE AANPAK ALS DRAGEND ELEMENT

 

Aanleiding (why)

Deze verslavingszorgkliniek streeft er naar om zo bedrijfsmatig en inhoudelijk effectief te werken; dat levert de beste resultaten op voor patiënt en organisatie.

 

Doel (what)

De organisatie heeft als uitgangspunt dat de cliënt zo kort mogelijk behandeld wordt en zo veel mogelijk grip op zijn eigen leven blijft houden. Men wilde een werkwijze introduceren die dit ondersteunt en daarnaast t.b.v. de bedrijfsvoering voldoende inzicht geeft in de kosten.

 

Hoe (how)

De organisatie hanteert het zogenaamde ‘disease management model’ als kapstok voor haar werkzaamheden. Het model kent een aantal opeenvolgende fasen en biedt een gedifferentieerde portfolio, waarbij voor elk type doelgroep een specifiek product beschikbaar is, oplopend van verslavingspreventie via een diversiteit aan ambulante behandelingen naar zeer intensieve vormen van behandeling.

 

Binnen het Disease Management Model vervult het ‘stepped care principe’ een centrale rol. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt zo kort mogelijk behandeld wordt en zo veel mogelijk grip op zijn eigen leven blijft houden. Uitgangspunt bij behandeling is dat elke cliënt uniek is, maar de bij de cliënt passende behandeling zoveel mogelijk gestandaardiseerd en evidence based is opgebouwd.

 

Ervaringen

  • Het uitgangspunt is de cliënt zo kort mogelijk te behandelen en hen zo veel mogelijk grip op hun eigen leven te laten houden.
  • Zorg dat de behandelaars weten welke preferente behandeling bij een bepaalde indicatie hoort, uit welke elementen deze op interventieniveau is opgebouwd en welke behandelduur daarbij hoort.
  • Door op deze wijze te werken neemt de onderlinge vergelijkbaarheid toe en stimuleer je het lerend vermogen

 

Reflectie

De organisatie hanteert een bedrijfsmatige aanpak bij een cliëntenpopulatie die erg grillig kan zijn. In de praktijk blijkt een en ander goed te werken en ontstaat er transparantie en vergelijkbaarheid zowel naar de cliënt toe als naar collega’s als de organisatie. Dit levert bovendien stuurinformatie op over de effectiviteit van de verschillende behandelingen en de daaraan verbonden kosten. Hierdoor is een betere bedrijfsvoering mogelijk.