LLO-ROTONDE

 

Actueel

In de zorgbranche speelt een aantal belangrijke ontwikkelingen op het terrein van professionalisering en certificering van medewerkers op basis van ervaring. 

 

Op Europees niveau is al enkele jaren geleden het besef doorgedrongen dat de arbeidsmarkt flexibeler moet. Niet flexibiliteit op het terrein van contractering, maar op het terrein van competenties, noodzakelijk om op mondiaal niveau te blijven concurreren. In dit kader wordt naast diplomabezit competenties opgedaan tijdens het werk steeds belangrijker geacht. Om met internationaal vergelijkbare standaarden te werken is er op Europees niveau een kader geformuleerd, de European Qualifications Framework, wat de staat van wet heeft. Landen dienen dit te vertalen naar de land specifieke situatie dus zal er ook een NL Qualifications Framework (NL EQF)ontstaan. Dit NL QF dient te allen tijde de toets aan het EQF te doorstaan, het is met andere woorden ondergeschikt aan het EQF.

 

Dit heeft grote gevolgen op allerlei terreinen. Allereerst kan de werkervaring van medewerkers getoetst worden aan het EQF en kan men een ervaringscertificaat krijgen waarop de competenties van de betreffende medewerker staan. Deze competenties zijn opgebouwd uit diploma’s en werkervaring. In het verlengde daarvan verandert de status van diploma’s: men zal moeten aantonen dat diplomabezit leidt tot bepaalde competenties. Het gevolg daarvan is dat het behalen van een diploma niet langer doel op zich is, maar een middel om bepaalde competenties te bereiken. Aanvullend onderwijs in de toekomst zal vooral competentiegericht zijn: na het behalen van een bepaalde basis neergelegd in een diploma, zal vervolgonderwijs zich richten op het aanspitsen van bestaande competenties. Deze Precision Guided Education zal over het algemeen kort, efficiënt en effectief moeten zijn om in te spelen op mondiale ontwikkelingen, maar ook om tekorten bijvoorbeeld in de zorg op te lossen. Uitgangspunt hierbij zal telkens het herkennen, erkennen en valideren van de werkervaring van mensen zijn en dit neerleggen in een werkervaringscertificaat als basis voor verder competentiegerichte Precision Guided Education. Het maakt dat het potentieel aan medewerkers waaruit geput kan worden om de tekorten in de zorg op te lossen (minimaal 10.000 medewerkers) veel groter zal zijn dan wat men in eerste instantie dacht. De (h)erkenning op basis van aantoonbare ‘kennen en kunnen’ is dé oplossing voor de grote tekorten aan het bed en de werkdruk van onze zorgprofessionals op korte termijn al te ontlasten.

 

De Leven Lang Ontwikkelen (LL))-Rotonde zorgt voor herkenning en erkenning van de werkervaring door middel van certificaten en kan verdere opleiding leveren voor mensen die nog net wat tekort komen voor een bepaald niveau of een stap verder willen zetten.

 

Denktank Werk en Zorg

Op dit ogenblik blijkt het moeilijk dit reservoir van medewerkers die voorheen in de zorg hebben gewerkt, een in service opleiding hebben gevolgd of soms decennia lang in de zorg hebben gewerkt, te benutten omdat hun werkervaring niet wordt herkend en erkend. Daar willen we wat aan gaan doen met onze Denktank Werk en Zorg. Deze denktank zal gaan inventariseren waar welke knelpunten te vinden zijn en hoe deze op te lossen zijn.  We hebben al talloze voorbeelden van bijvoorbeeld een docente met een verpleegkundige achtergrond die aan een HBO-instelling les geeft op een bepaald specialistisch terrein, maar niet in de zorg mag werken, een beroepsgroep die op Europees niveau wordt gelijkgesteld aan IC- verpleegkundigen, maar in Nederland niet als zodanig wordt erkend en ook niet in het BIG-register kan worden opgenomen, Nederlandse verpleegkundigen met Duitse en Franse diploma's, die niet erkend worden, et cetera. Daarnaast constateert de commissie Werken in de Zorg dat de HR-afdelingen allerlei barrières opwerpen om mensen te laten instromen in zorgorganisaties: hierdoor stroomden slechts 2.000 van de circa 22.000 mensen die zich aan het begin van de Coronacrisis hadden aangemeld, daadwerkelijk in in zorgorganisaties. Volgens de commissie ontbreekt het HR-afdelingen aan visie en zijn ze te administratief gericht en teveel - vaak overbodig - handwerk. 

 

De komende periode willen wij handvatten ontwikkelen voor de nieuwe werkelijkheid, waarvan de contouren steeds beter zichtbaar worden. Hoe we dit willen doen, daar vragen wij de inbreng van de professionals zelf. Daarom nodigen we jullie uit voor een eerste oriëntatie voor de nodige informatie-uitwisseling en een afstemming voor de wijze van aanpak. U kunt zich aanmelden via het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl