Agenda voor de toekomst

WELKOM!

Welkom op de website van de Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst.  De Beweging 2025 is een vereniging van bestuurders, managers, medewerkers, cliënten/patiënten en andere stakeholders, de Agenda voor de Toekomst is het programma van de vereniging. Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst worden ondersteund door Koplopers in de Zorg, het innovatie- en kennisplatform in de zorg.

Beweging 2025 streeft er naar de zorg een volgende stap in haar ontwikkeling te laten maken. Niet langer een zorg en zorgorganisaties waarin angst en wantrouwen  centraal staan, en die gericht zijn op beheersing, maar een zorg en zorgorganisaties waarin wordt uitgegaan van het vakmanschap van de medewerkers, en vertrouwen en verbinding leidend zijn.

 

Het idee achter Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst is niet alleen een aantal fundamentele onderwerpen op de agenda te krijgen, maar deze ook te vertalen naar de praktijk zodat er ook daadwerkelijk veranderingen plaats gaan vinden.

 

De Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst is een initiatief van een aantal zorgorganisaties en wordt gefaciliteerd door Koplopers in de zorg.

 

ACTUEEL

Koplopers in de Zorg heeft deelgenomen aan de denktank Jeugdsprong met als doel een ontwerp te maken voor een betere jeugdzorg. Het resultaat is neergelegd in het manifest 'De Jeugdsprong' dat met demissionair staatssecretaris Blokhuis is besproken.  Vanuit de denktank zullen we proberen onze ideeën werkelijkheid te laten worden binnen het jeugdzorgstelsel.

 

BESTUURDERSTAFEL

Er is een eerste oriënterende bijeenkomst geweest van de Bestuurderstafel. Op basis daarvan is een eerste document opgesteld met daarin de gedeelde visie van de deelnemers en de mogelijke thema's om verder uit te werken. Een en ander is nog in een eerste stadium, geïnteresseerden hebben nog alle ruimte om aan te haken op dit interessante en dynamische project. Wellicht dat we de eerste denklijnen en resultaten kunnen presenteren op ons congres van 17 februari 2022.

Mocht bij u de interesse zijn gewekt om deel te nemen aan deze bestuurderstafel: op het secretariaat ligt een brochure en het startdocument gereed voor u.

 

  
SAMENWERKING PLATFORM ECONOMIE EN RUIMTE 

Wisselwerking met bedrijfsleven
Koplopers in de zorg gaat nauw samenwerken met het Platform Economie en Ruimte. Het Platform Economie en Ruimte heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de vraag hoe innovatieve ideeën en beleid te vertalen zijn naar de praktijk. Het Platform heeft daar een aantal methodieken voor ontwikkeld waar Koplopers in de Zorg graag gebruik van maakt. Binnen het Platform werken non profit en bedrijfsleven nauw samen zodat er over en weer van elkaar geleerd kan worden.

Koplopersgroepen
Om innovatieve ideeën en beleid naar de praktijk te vertalen willen we beginnen met 7 Koplopersgroepen, per sector een, en een overkoepelende op het terrein van management & organisatie. Deze Koplopersgroepen richten zich in eerste instantie op:

 • het opstellen van een roadmap voor de sector
 • het verzamelen van show cases die aangeven hoe de praktijk er uit kan zien
 • het analyseren van de showcases en breed verspreiden daarvan
 • cross overs organiseren met bedrijfsleven

Dit en nog veel meer activiteiten moeten leiden tot praktische innovaties die makkelijk op te schalen zijn. 

Als inspiratie van dit alles dient de Koploperspublicatie 'Agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025'. In het verlengde daarvan organiseren wij op 17 februari 2022  een congres dat zich vooral zal richten op praktijkgevallen die als voorbeeld kunnen dienen voor de stap naar de toekomst. Meer informatie volgt nog.

Interesse?
Bent geïnteresseerd geraakt om mee te doen met de Koplopersgroepen, vraag dan het gehele programma aan via het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl
 

CULTUUR VERANDEREN IN DE ZORG

Een van de moeilijkste dingen om te doen, is iets veranderen aan een cultuur. Het lijkt erop dat in de zorg, cultuur veranderen dubbel zo moeilijk is. Cultuur wordt ook wel de onderstroom genoemd, die sterk bepalend is voor het hoge verloop hoog en het  hoge ziekteverzuim in de zorg. Wat kan daar aan gedaan worden? Een antropologische en meer participatieve benadering blijkt hierbij nieuwe invalshoeken op te leveren, die zijn vastgelegd in het boek 'Passanten oftewel het organiseren van de zorg' van onze samenwerkingspartner Martijn van Oorschot van Zorg2Punt0.

Op basis van dit boek bieden we zes werkcolleges aan, verspreid over een half jaar en op een fysieke locatie, eventueel bij een aantal zorginstellingen.
 Bent u geïnteresseerd dan kunt u meer informatie opvragen via Martijn.Crowe@gmail.com

 

ZZP ZORGCOÖPERATIE 

Er wordt gestaag verder gewerkt door Koplopers in de Zorg en Jobliebe aan de oprichting van een coöperatie van en voor ZZP'ers in de zorg. Een dergelijke coöperatie bemiddelt ZZP'ers voor de zorg maar dan zonder de hoge marges die de reguliere bemiddelaars hier voor vragen. In de vorige nieuwsbrief hebben we laten zien dat dit op jaarbasis vele tienduizenden euro's kan schelen. Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan de statuten en de verdere organisatie-opzet en de administratie. 

Op dit ogenblik zijn we op zoek naar launch customers, zorginstellingen die (een deel) van hun inhuurkrachten willen laten bemiddelen door de ZZP Zorgcoöperatie. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met het secretariaat, een aantal organisaties is u al voorgegaan. 

 


BEWEGING 2025

Uitgangspunten van Beweging 2025 zijn:

 • het centraal stellen van vakmanschap en vertrouwen in de zorg en in een logisch verlengde daarvan: voorkomen van bureaucratie;
 • minder administratieve lastendruk en hogere efficiëntie, ergo: meer vrijheid en regie voor mensen in de zorg zelf;
 • politieke beslissingen die getoetst zijn op kwalitatieve ‘zinvolheid’ en ervaringsfeiten (ervaringsdeskundigheid);
 • gebruik maken van wetenschappelijke inzichten om (politieke) besluiten te onderbouwen;
 • weg van ketens, care-eenheden, integraal werken, etc. naar: vanzelfsprekend samenwerken;
 • ontwikkelen en uitdragen van een inspirerend en uitdagend beeld van de zorg in de toekomst.
 • juiste zorg op de juiste plaats.

Beweging 2025 zorgt er voor dat de uitgangspunten levend blijven en inspireert mensen en organisaties om het anders te gaan doen. Organisaties en individuen kunnen zich aansluiten bij de Beweging, met als uitgangspunt dat de stem van de wetenschap, zorgorganisaties, professionals en cliënten wordt gehoord.

AGENDA VOOR DE TOEKOMST

Beweging 2025 heeft ook een eigen agenda om van denken naar doen te komen, de Agenda voor de toekomst. Binnen deze Agenda voor de toekomst staan drie ontwikkellijnen centraal:

 • de zorgtafels: hier worden strategische thema's besproken, die voor een doorbraak moeten zorgen in denken en doen. Deelnemers zijn bestuurders, medewerkers, cliënten/patiënten, wetenschappers en andere stakeholders
 • learning communities: deze richten zich op het analyseren, verdiepen en delen van kennis rondom organisatie-onderwerpen
 • de zorgorganisatie van de toekomst: hierin wordt een inspirerend en uitdagend beeld van de zorgorganisatie van de toekomst geschetst op basis van de ideeën en ervaring van zorgtafels en learning communities.

Organisaties kunnen partner van de Agenda voor de toekomst worden.