BEWEGING 2025

Veel mensen in de zorg – wetenschappers, bestuurders, professionals en cliënten – maken zich zorgen over de toekomst van de zorg. Zorgorganisaties en professionals raken meer en meer gevangen in een web van bureaucratie en administratieve verplichtingen zodat ze niet meer aan hun eigen werkzaamheden toekomen, laat staan dat ze kunnen werken aan hun ambities. Beweging 2025 is een vereniging die hier verandering in wil brengen en heeft de volgende uitgangspunten voor de zorg van de toekomst geformuleerd:

 • meer vertrouwen in mensen en organisaties en daardoor minder bureaucratie
 • minder administratieve lasten en daardoor meer vrijheid voor mensen in de zorg
 • politieke beslissingen die getoetst zijn op zinvolheid en ervaringsfeiten
 • het gebruiken van wetenschappelijke inzichten om besluiten te onderbouwen
 • ontwikkelen en uitdragen van een inspirerend en uitdagend beeld van de zorg in de toekomst
 • de juiste zorg op de juiste plaats.

 

Paradigmashift

Dit ongenoegen over de huidige gang van zaken heeft te maken met een paradigmashift die al langere tijd 'boven de markt' hangt. Klassiek in de ontwikkeling van organisaties en sectoren is de bureaucratiseringsfase, een fase waarin men alles wil vastleggen en controleren. Deze op beheersing en controle gerichte fase wordt over het algemeen opgevolgd door een fase waarin mensen en organisaties weer meer volwassen met elkaar omgaan en er ruimte voor vertrouwen, vakmanschap en verbinding is. Daarbij moet men wel weer aan andere vereisten voldoen om de checks & balances in de organisatie en tussen organisaties overeind te houden. We spreken ook wel van de overgang van positioneel naar transactioneel organiseren of van Anglo-Amerikaans naar Europees/Rijnlands organiseren. Welke naam we er ook aan geven, duidelijk is dat dit een belangwekkende en ingrijpende overgang is. We willen handen en voeten aan deze overgang geven en zorgen dat er een inspirerend en wenkend perspectief is dat daadwerkelijk werkt in de praktijk: van denken naar doen dus. 

 

Vereniging Beweging 2025

Om die reden heeft een aantal zorgorganisaties besloten om een vereniging op te richten, de Beweging 2025. Iedereen - organisaties en individuen - kunnen daar lid van worden. Het lidmaatschap bedraagt € 250,= per zorgorganisatie of € 25,= per individueel lid. Op dit ogenblik zijn we nog bezig met het formeren van een eerste bestuur en het organiseren van een eerste conferentie op 7 november. Het doel van de Beweging 2025 is om scherp te letten op de uitgangspunten en te toetsen of de activiteiten in het kader van de Agenda voor de toekomst aan deze uitgangspunten voldoen. 

 

Agenda voor de toekomst

De activiteiten in het kader van de Agenda voor de toekomst moeten handen en voeten geven aan dit gedachtegoed, zowel op macroniveau - de wijze waarop de zorg is georganiseerd-, als op meso- en microniveau, de wijze waarop organisaties en mensen binnen organisaties denken en werken. Daarvoor hebben we drie ontwikkellijnen geformuleerd:

 • zorgtafels
 • learning communities
 • de zorgorganisatie van de toekomst.

 

Om een beetje vat op de materie te krijgen delen we de zorg op in de volgende sectoren:

 • Kwetsbare groepen
 • GGZ
 • Ouderen
 • Jeugd
 • Ziekenhuiszorg.

In praktijk is er natuurlijk zeer veel overlap tussen deze sectoren, een overlap die vaak aanleiding geeft tot afstemmingsproblemen et cetera en thema's oplevert voor bijvoorbeeld de zorgtafels.

 

Wetenschappelijke Raad

Om onze opvattingen te onderbouwen en de wetenschap beter te positioneren heeft de Beweging 2025 een Wetenschappelijke Raad, opgebouwd uit de Wetenschappelijke teams van de verschillende sectoren.

 

KOPLOPERS IN DE ZORG

Het platform Koplopers in de Zorg faciliteert Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst. Wat is Koplopers in de Zorg? Zorgorganisaties delen niet uit zichzelf kennis, terwijl ze wel vaak met prachtige innovaties bezig zijn. Om die reden is het platform Koplopers in de Zorg in 2013 opgericht. Koplopers in de Zorg verbindt bestuurders en managers in de zorg en verzamelt, verrijkt en verdeelt kennis op het terrein van management, organisatie en medewerkers via publicaties, interviews, blogs et cetera.  Koplopers in de Zorg hanteert hierbij een aantal uitgangspunten, te weten:

 • content: de inhoud staat centraal en moet van hoge kwaliteit zijn
 • context: content moet in context worden geplaatst, dus geen losse verhalen en analyses, maar alles in een groter verband
 • continuïteit: het moet niet bij een eenmalig onderzoek of publicatie blijven, er moeten ontwikkellijnen te ontdekken zijn
 • communicatie: er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare communicatiekanalen om de content te verspreiden en een zo groot mogelijk bereik te creëren
 • co-creatie: content komt tot stand in samenwerking met, of door het faciliteren van de doelgroep van bestuurders, managers, medewerkers en cliënten/patiënten.

 

De afgelopen jaren hebben meer dan 120 zorgorganisaties geparticipeerd in een of meer van de activiteiten van Koplopers, zie voor een overzicht deze link. De activiteiten, variërend van conferenties tot denktanks en research projecten hebben een groot aantal publicaties en onderzoeksresultaten opgeleverd. De onderstaande lijst biedt hier een overzicht van:

 

Wetenschappelijk team Kwetsbare groepen

 • Dr. Femmianne Bredewold, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 • Dr. Saskia Damen, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. Robert Didden, Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Prof. dr. Xavier Moonen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 • Dr. Mathijs Vervloed, Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Prof. dr. Luc de Witte, University of Sheffield, Sheffield

Wetenschappelijk team GGZ

 • Prof. Dr. P. Delespaul, hoogleraar Innovaties in de Geestelijke Gezondheidszorg, Universiteit Maastricht
 • Prof. DR. M. van der Gaag, hoogleraar Klinische psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. Dr. N. Mulder, Hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, Erasmus universiteit Rotterdam
 • Prof. Dr. J. van Os, Hoogleraar in de psychiatrische epidemiologie en de publieke GGZ, UMCU
 • Dr. Dr. J. van der Stel, lector psychische gezondheidszorg Hogeschool Leiden, Leiden

Wetenschappelijk team Ouderen

 • Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderen-geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Prof. dr. Mariëlle Emmelot – Vonk, hoogleraar Klinische Geriatrie, UMC Utrecht
 • Prof. dr. Jan Hamers, hoogleraar Ouderenzorg, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. Raymond Koopmans, hoogleraar Oudergeneeskunde, in het bijzonder langdurige zorg, Radboud umc Nijmegen en stichting de Waalborg
 • Prof. dr. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar Geriatrie, Radboud umc Nijmegen
 • Prof. dr. Jos Schols, hoogleraar Ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderen-geneeskunde en dementie, Rijksuniversiteit Groningen